2010 composition
2010 hope exists
2010 log
Změna kontextu
Na výstavě v ústavu makromolekulární chemie jsem nainstaloval téměř všechny portréty, které jsem do té doby vytvořil a doplňoval je drobnými objekty. 

Change of context
On the exhibition at the Institute of Macromolecular Chemistry I installed almost all the portraits that I had ever created and have complemented them with small objects.